Dyslexie, lees- en/ of spellingproblemen in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt het lezen van teksten en het begrijpen ervan nog veel belangrijker en kan dit problemen gaan opleveren, zoals hieronder uitgelegd. Vreemde talen aanleren doet een groot beroep op het fonologisch bewustzijn, wat juist niet goed aangelegd is bij kinderen met lees- en/ of spellingproblemen.

Oudere kinderen kunnen dan in aanmerking komen voor logopedie. Met verschillende onderzoeken kan de logopedist vaststellen waar de grootste problemen liggen. Dit geldt voor spelling, lezen, taalinhoud en taalverwerking.

 

Vreemde talen

Tijdens de behandeling van vreemde talen wordt er ingegaan op de verschillende klankstructuren van de talen en ook de werkwoordsvormen. De ene taal is transparanter dan de andere taal, met andere woorden je zegt/ schrijft het zoals je het hoort. Het Engels is een stuk minder transparant, dan het Nederlands en kan dus sneller problemen geven. Bij kinderen die geen dyslexieverklaring hebben kan de logopedist ook behandeling bieden. De behandeling is maatwerk en kan voor elk kind anders zijn. De behandeling sluit aan bij het schoolmateriaal, er wordt vaak gewerkt met het schoolmateriaal en hiervan uitgegaan.

Tekstbegrip en schrijven
Bij oudere kinderen zien we vaak dat de problemen die er zijn op het gebied van lezen en spellen verschuiven naar de taalinhoud. Begrijpend lezen kan dan steeds moeilijker worden voor een kind. Als er problemen zijn op het gebied van de taalverwerking heeft dit grote gevolgen. Belangrijk is om na te gaan hoe een kind  de informatie verwerkt op visueel en auditief vlak. Welk inputkanaal gebruikt het kind? Gevolgen kunnen zijn dat het verwerven van informatie, waardoor verwerken en reproduceren van taal problemen opleveren voor een kind. Het kind kan hierdoor minder goed meekomen in de klas. Het kind kan dan bij de logopedie geholpen worden met het reproduceren (ofwel schrijfopdrachten), die op de middelbare school regelmatig verlangd worden van het kind.

 

Leren leren
Indien er problemen zijn op het gebied van het (verbaal) werkgeheugen is dat een sterke indicatie voor het feit dat het kind moeite zal hebben met het aanleren van vreemde talen. Het werkgeheugen valt niet te trainen, maar moet worden gecompenseerd. De logopedist kan compenserende strategie√ęn aanleren en tips geven die het leren kunnen vergemakkelijken. Dit kan helpen bij bijvoorbeeld proefwerken.

 

Dyslexieverklaring

Heeft uw kind al een dyslexieverklaring en is het bij ons in behandeling, dan kunnen wij met u meedenken over wat er allemaal mogelijk is voor uw kind aan compenserende mogelijkheden binnen de school en mogelijke dispensaties (vrijstellingen) van bijvoorbeeld een vreemde taal. Dit regelt u weliswaar in overleg met de school, maar wij kunnen daarin een ondersteunende en adviserende rol bieden. In het masterplan dyslexie zijn alle ins en outs met betrekking tot de mogelijkheden vastgelegd en wij kunnen u zo nodig wijzen op wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld ook het op tijd aanvragen van compenserende maatregelen (zoals gebruik van tekst-naar-spraaksoftware) tijdens een examen.

 

Wij streven tijdens de logopedische begeleiding na dat het kind meer zelfvertrouwen krijgt, door het kind te bevestigen in wat het wel goed kan. Door gerichte hulp te bieden is het doel dat het kind beter kan presteren op school en het maximale uit het leren wordt gehaald.

 

Mocht u over bovenstaande meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen.