Tarieven

De onderstaande tarieven gelden voor de logopedische zorg voor 2024. Jaarlijks worden door de Nederlandse zorg autoriteit (NZA) de tarieven voor Logopedie vastgesteld.

Individuele behandeling 30 minuten € 45,00
Aanwezigheid logopedist, bijvoorbeeld bij overleg 30 minuten € 45,00
Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie) € 84,50
Screening directe toegang € 29,95
Verzuimtarief € 39,95
Aan huis toeslag € 28,95
In opdracht verslaglegging aan derden € 89,50
Logopedisch verslag t.b.v. indicatiestelling Cluster 2 €185,00

SILDERHUIS logopedie heeft NIET met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, de logopedie wordt dus niet altijd volledig vergoed. Bent u verzekerd bij Ditzo, De Amersfoortse of ARS, dan krijgt u rechtstreeks van ons een factuur. Welk bedrag u vergoed krijgt, kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. Let wel vanaf 18 jaar gelden de regels voor het eigen risico.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren door te geven. Doet u dit niet, dan wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

AFSPRAKEN PRAKTIJK

Start u bij ons een behandeling, dan gelden automatisch hieronder beschreven afspraken.

Vergoeding

Logopedie valt onder de basiszorg van de zorgverzekeraars. Vanuit Silderhuis logopedie wordt er rechtstreeks gedeclareerd naar de zorgverzekeraars.

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt u door uw zorgverzekeraar belast met een eigen bijdrage. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van die eigen bijdrage. Behandelingen van dyslexie, aanleren van een tweede taal of dialectverbetering vallen buiten de vergoedingen, maar kunnen in sommige gevallen worden vergoed door uw werkgever.

Heeft u geen zorgverzekering of hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar, dan zullen wij u de nota rechtstreeks toesturen. De tarieven van behandeling staan hierboven.

Mocht u wisselen van zorgverzekeraar, dan dient u dit door te geven aan de logopedist.

Afmelding

Tot 24 uur van te voren kunt u kosteloos afzeggen. Daarna krijgt u, ongeacht de reden van verzuim, een verzuimnota, die u zelf dient te betalen. Deze nota bedraagt €38,75 en kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 

Bijwonen overlegmomenten met andere discipline en schrijven van verslagen voor derden (niet de verwijzer)

Deze activiteiten vallen niet onder de logopedische behandelingen zoals vergoed door de zorgverzekeraar. In overleg kan aan deze vraag wel worden voldaan, de rekening wordt dan aan u opgestuurd en zal door u moeten worden voldaan.

Onmiddellijk staken van de behandeling

De praktijk heeft het recht de behandeling te staken als (verzuim)nota’s niet binnen de afgesproken tijd worden betaald. Tevens kan de logopedist, zonder nadere berichtgeving, besluiten de behandeling te staken indien u meer dan twee keer, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak. Meldt u drie keer in drie maanden de behandeling af, dan kan de logopedist tevens de behandeling stop zetten, ook al valt het afmelden buiten de 24 uur. Logopedie is dure zorg en voor het behandeleffect is continuïteit van belang, vandaar dat wij hier zoveel waarde aan hechten.

Als praktijk nemen wij deel aan de NIVEL registratie en ook zetten wij het cliënt tevredenheidsonderzoek uit.
Als praktijk zijn wij kwaliteitsgeregistreerd en nemen dus deel aan de audit en de kwaliteitscyclus.
We vinden het van belang om nieuwe collega’s op te leiden, dus het kan zijn dat u naast de behandelend logopedist een stagiaire treft.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Wij werken middels DTL, dat wil zeggen, dat u geen verwijzing nodig heeft om u aan te melden voor de logopedie.

Kwaliteit

Al onze logopedisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
Als team hebben we de vrijwillige kwaliteitstoets behaald. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit onze beroepsvereniging en de zorgverzekeraars.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd middels de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Daarnaast is per 25 mei 2018 de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Als praktijk hebben wij een privacy policy opgesteld, die u hier kunt vinden.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
Heeft u een klacht over uw logopedist en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Ilona Silderhuis (praktijkhouder). Zij zal samen met u en de behandelend logopedist naar oplossingen zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachten en geschillenregeling paramedici  www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten meer informatie vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meldcode huiselijk geweld

Als een van onze logopedisten in aanraking komt met (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan zijn zij volgens de wet verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.
Onze praktijk maakt gebruik van de meldcode die door onze beroepsvereniging is opgesteld www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/wet-en-regelgeving/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld